EN
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
 
 
 
MECHANIKA NR.: 1(63)
INFORMACIJA
Apie Universitetą
Struktūra
Studijos
Moksliniai tyrimai
Tarptautiniai ryšiai
Biblioteka
Renginiai ir įvykiai
 
Moksleiviams
Stojantiesiems
Studentams
Darbuotojams
Absolventams
Visuomenei
Verslui
 
<% title="MECHANIKA" %>
"Mechanika"
   Apie "Mechaniką"   http://zurnalas.mechanika.ktu.lt/
   Redakcija
   Informacija autoriams  
   Straipsnių parengimo pavyzdys
 Archyvai:
       1997 m. Nr. 1 (8) - 2011 m. Nr. 4
       1995 – 2007 m.žurnalo turiniai (Nr. 1 – Nr. 68)  
       2008 – 2009 m. žurnalo turiniai (Nr.69  –  Nr.80)  


Kontaktai ir prenumerata
 

2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
 

Žurnalas "MECHANIKA"
Turinys  Nr.1(63)  

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

D. Vaičiulis, A. Bražėnas.

Mechaniškai nevienalyčio suvirintojo sujungimo su minkšta plokščiąja sandūrine siūle įtempių ir deformacijų būvis, esant tampriajam grynajam lenkimui (straipsnis anglų kalba)

M. Daunys, A. Sabaliauskas. Sukietinto paviršiaus įtaka mažaciklio tempimo-gniuždymo ir lenkimo ilgaamžiškumui įtempių koncentracijos zonose (straipsnis anglų kalba)
A. Grybėnas, V. Makarevicius, G. Dundulis. Bandymo temperatūros ir apkrovos koeficiento įtaka lydinio Zr-2.5Nb hidridinio pleišėjimo greičiui (straipsnis anglų kalba)
E. Kibirkštis, A. Lebedys, A. Kabelkaitė, S. Havenko. Eksperimentinis kartono pakuočių atsparumo gniuždymui tyrimas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

Himanshu C. Patel, G. M. Deheri and Rakesh M. Patel. Magnetinio skysčio plonasienės plėvelės tarp elipsės formos plokštelių sudarymas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

B. Bakšys, S. Kilikevičius.

Cilindrinių detalių sujungimo tyrimas kinematiškai žadinant paslankiai bazuojamą detalę (straipsnis anglų kalba)

B. Spruogis, V. Turla, A. Jakštas. Radialinio neašiškumo įtakos precizinės rotorinės sistemos dinamikai tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

V. Dagilis, L. Vaitkus, D. Kirejchick. Kulisinis kompresorius (ii). Modeliavimo rezultatai (straipsnis anglų kalba)
L. Tumonis, R. Kačianauskas, A. Kačeniauskas. Bėgio deformacija sukeltos trinties vertinimas elektromagnetinėje šaudyklėje: skaitiniai tyrimai (straipsnis anglų kalba)
K. Ragu, P.V. Mohanram. Daugiapakopių panardinamųjų išcentrinių siurblių leistinųjų nuokrypių projektavimas (straipsnis anglų kalba)

Administratorius Romualdas Dundulis
Telefonas (+370 37) 300425, faksas (+370 37) 323461, elektroninis paštas Romualdas.Dundulis@ktu.lt
 

Straipsnių reziumė

MECHANIŠKAI NEVIENALYČIO SUVIRINTOJO SUJUNGIMO SU MINKŠTA PLOKŠČIĄJA SANDŪRINE SIŪLE ĮTEMPIŲ IR DEFORMACIJŲ BŪVIS, ESANT TAMPRIAJAM GRYNAJAM LENKIMUI

D. VAIČIULIS
Kauno technologijos universitetas, Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el.p.: dainvai@midi.ppf.ktu.lt

A. BRAŽĖNAS

Kauno technologijos universitetas, Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el.p.: mechkat@midi.ppf.ktu.lt

R e z i u m ė

Šiame darbe gautos analitinės priklausomybės suvirintojo sujungimo su supaprastinta minkšta plokščiąja sandūrine siūle (siūlė be rumbelių) įtempių ir deformacijų būviui apskaičiuoti, esant plokščiajai deformacijai ir tampriajam grynajam lenkimui. Šiuo metodu galima apskaičiuoti įtempius ir deformacijas bet kuriame suvirintojo sujungimo taške. Analitinio sprendinio rezultatai gerai sutampa su BEM nustatytaisiais – didžiausias nesutapimas neviršija 10%.

 Pilnas tekstas
Full text


SUKIETINTO PAVIRŠIAUS ĮTAKA MAŽACIKLIO TEMPIMO-GNIUŽDYMO IR LENKIMO ILGAAMŽIŠKUMUI ĮTEMPIŲ KONCENTRACIJOS ZONOSE

M. DAUNYS
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: mykolas.daunys@ktu.lt

A. SABALIAUSKAS

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: arturas.s@tf.su.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje pateiktas nekietintų ir elektromechaniniu būdu sukietintų plieno 45 bandinių su koncentratoriumi, apkrautų mažacikliu tempimu-gniuždymu ir grynuoju lenkimu, ilgaamžiškumo eksperimentinis ir analitinis įvertinimas. Atlikta abiem būdais apkrautų bandinių ilgaamžiškumo priklausomybės nuo apkrovimo lygio ir ciklų skaičiaus analizė. Analitiniais ir baigtinių elementų metodais atliktas įtempių ir deformacijų koncentracijos koeficientų, esant tampriai plastiniam cikliniam apkrovimui, skaičiavimas. Nustatyta, kad esant mažacikliam grynajam bandinių su koncentratoriumi lenkimui, sukietinimo paviršiaus įtaka ilgaamžiškumui yra nedidelė, o mažaciklio tempimo-gniuždymo atveju teigiamas poveikis prasideda, kai amplitudiniai įtempiai . Analitinis tyrimas parodė, kad pasiūlytas kvazistatinių ir nuovargio pažeidimų sumavimo metodas, įvertinantis sukauptą plastinę deformaciją ir histerezės kilpos plotį, gerai tenkina eksperimento rezultatus įtempių koncentracijos zonose, esant detalių su sukietintais paviršiais tempimui-gniuždymui ir lenkimui.

 Pilnas tekstas
Full text


BANDYMO TEMPERATŪROS IR APKROVOS KOEFICIENTO ĮTAKA LYDINIO Zr-2.5Nb HIDRIDINIO PLEIŠĖJIMO GREIČIUI

A. GRYBĖNAS
Lietuvos energetikos institutas, 3 Breslaujos, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: grybenas@mail.lei.lt

V. MAKAREVIČIUS

Lietuvos energetikos institutas, 3 Breslaujos, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: makarev@mail.lei.lt

G. DUNDULIS

Lietuvos energetikos institutas, 3 Breslaujos, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: gintas@mail.lei.lt
Kauno technologijos universitetas, 37 Mickevičiaus, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: gintautas.dundulis@ktu.lt

R e z i u m ė

Nustatytas lydinio Zr-2.5Nb lėto hidridinio pleišėjimo (LHP) greitis esant skirtingoms temperatūros ir apkrovos sąlygoms. Vandenilio turintys bandiniai buvo pagaminti iš kuro kanalų RBMK (TMO-1) ir CANDU vamzdžių, nusodinant hidrido sluoksnį bei homogenizuojant jį aukštoje temperatūroje iki reikiamos vandenilio koncentracijos.

Lėto hidridinio pleišėjimo greičiai esant pastoviai apkrovai išmatuoti 144, 250 ir 283°C temperatūrose. Nustatyta, kad LHP greitis, kylant eksperimento temperatūrai, didėja.

Bandymai, esant 1 ciklo/min apkrovos dažniui, atlikti 250°C temperatūroje. Nustatyta, kad mažėjant apkrovos asimetrijos koeficiento R reikšmėms nuo 1 iki 0.13, LHP greitis sumažėja iki 7 kartų - nuo 3.2·108 iki 4.8·109 m/s.

 Pilnas tekstas
Full text


EKSPERIMENTINIS KARTONO PAKUOČIŲ ATSPARUMO GNIUŽDYMUI TYRIMAS

E. KIBIRKŠTIS
Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.kibirkstis@ktu.lt

A. LEBEDYS

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 21, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: alis.lebedys@ktu.lt

A. KABELKAITĖ

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: asta.kabelkaite@ktu.lt

S. HAVENKO

Ukrainos spaudos akademija, Podgolosko 19, 79020 Lvovas, Ukraina, el.p.: havenko@point.lviv.ua

R e z i u m ė

Atlikti eksperimentiniai tyrimai, nustatytas skirtingos gramatūros kartoninių pakuočių atsparumas deformacijai gniuždymo metu. Tyrimams buvo naudoti iš kartono pagaminti stačiakampės dėžutės formos bandiniai, kurių šoninių sienelių kartono liejimo kryptis eina išilgai pakuotės vertikaliosios ašies arba statmenai jai. Nustatyta maksimali gniuždymo apkrova, kurią gali atlaikyti pakuotė, esant minimaliai deformacijai. Ištirta kartono liejimo krypties įtaka pakuotės atsparumui gniuždant. Nustatytos tirtų pakuočių deformacijų ir gniuždymo apkrovų priklausomybių zonos, kuriose galima išskirti artimą tiesiniam arba netiesinį parametrų kitimo pobūdį.

 Pilnas tekstas
Full text


MAGNETINIO SKYSČIO PLONASIENĖS PLĖVELĖS TARP ELIPSĖS FORMOS PLOKŠTELIŲ SUDARYMAS

HIMANSHU C. PATEL
Sardaro Patelio universitetas, Vallabh Vidyanagar, Anand, Gujarat, Indija – 388 120, el.p.: prof_himanshu@rediffmail.com

G. M. DEHERI

Sardaro Patelio universitetas, Vallabh Vidyanagar, Anand, Gujarat, Indija – 388 120, el.p.: gmdeheri@rediffmail.com

RAKESH M. PATEL

Gujarato meno ir mokslo kolegija, Ahmedabad, Gujaratas, Indija - 380 006, el.p.: jrmpatel@rediffmail.com

R e z i u m ė

Straipsnyje tyrinėjamos ir analizuojamos plonasienės plėvelės, sudarytos tarp akytų elipsės formos plokštelių magnetiniu skysčiu, eksploatacines savybes. Čia kaip tepamoji medžiaga naudojamas magnetinis skystis, o išorinis magnetinis laukas yra pasviręs apatinės plokštelės atžvilgiu. Slėgio pasiskirstymui tarp plokštelių nustatyti, esant tam tikroms kraštinėms sąlygoms, buvo sprendžiamos Reinoldso lygtys. Tai panaudota nustatant sistemos laikomąją galią bei skaičiuojant jos reakcijos trukmę. Gauti rezultatai pateikti grafiškai. Pastebėta, kad sistemos laikomoji galia didėja didėjant įmagnetinimo parametrui, ypač esant pakankamai didelėms sistemos formos koeficiento vertėms. Akytumas iki tam tikrų verčių sistemos laikomąją galią veikia mažai, bet vėliau, jam didėjant, laikomoji galia labai sumažėja. Didėjant guolio formos koeficientui sistemos laikomoji galia didėja. Tai ypač ryšku esant santykinai didelėms įmagnetinimo parametro vertėms. Esant mažoms įmagnetinimo parametro vertėms vyrauja guolio formos koeficientas. Šis tyrimas rodo, kad guolio formos koeficientas yra be galo svarbus parametras net esant stipriam įmagnetinimo laukui. Straipsnyje parodoma, kad akytumo sukeltas neigiamas efektas gali būti kompensuojamas plačiame diapazone parenkant tinkamą guolio formos koeficiento ir įmagnetinimo parametro verčių kombinaciją.

 Pilnas tekstas
Full text


CILINDRINIŲ DETALIŲ SUJUNGIMO TYRIMAS KINEMATIŠKAI ŽADINANT PASLANKIAI BAZUOJAMĄ DETALĘ

B. BAKŠYS
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: bronius.baksys@ktu.lt

S. KILIKEVIČIUS

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: sigitas.kilikevicius@stud.ktu.lt

R e z i u m ė

Straipsnyje nagrinėjamas paslankiai bazuojamo strypo sujungimo su nejudama įvore procesas, kai strypas kinematiškai žadinamas ašine kryptimi. Sudarytas vibracinio sujungimo proceso matematinis modelis, aprašantis strypo kontaktą su nuožula, strypo vieno ir dviejų taškų kontaktą su įvorės skyle. Nustatyti parametrai, kuriems esant renkamos detalės įstringa. Įstrigusius komponentus galima sujungti sužadinus strypo virpesius ašine kryptimi. Nustatyti kinematinio žadinimo parametrai, kuriems esant sujungimo procesas trunka trumpiausiai ir yra patikimiausias.

 Pilnas tekstas
Full text


RADIALINIO NEAŠIŠKUMO ĮTAKOS PRECIZINĖS ROTORINĖS SISTEMOS DINAMIKAI TYRIMAS

B. SPRUOGIS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Plytinės 27, 10105 Vilnius-16, Lietuva, el.p.: bsp@ti.vtu.lt

V. TURLA

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius-6, Lietuva, el.p.: Vytautas.Turla@me.vtu.lt

A. JAKŠTAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius-6, Lietuva, el.p.: arunasj@me.vtu.lt
 

R e z i u m ė

Remiantis Vilniaus Gedimino technikos universitete sukurtų sukamųjų virpesių slopinimo įrenginių klasifikacija, tiriama rotorinės sistemos su nesutampančiomis ašimis dinamikos problema. Sistemą sudaro du velenai, sujungti tampria išcentrine žiedine mova. Nustatyta, kad movoje, jungiančioje velenus, kurių ašys nesutampa radialine kryptimi, kyla vidinis pasipriešinimo momentas. Taikant rotorinei sistemai d’Alambero principą, sudaryta diferencialinė lygtis, aprašanti antrojo veleno sukimąsi. Gauti sprendiniai parodė, kad sistemoje su nesutampančiomis ašimis kyla sukamieji virpesiai, kurių dažnis du kartus didesnis už sistemos sukimosi dažnį. Tyrimų rezultatai panaudoti precizinių rotorinių sistemų sukamiesiems virpesiams mažinti.

 Pilnas tekstas
Full text


KULISINIS KOMPRESORIUS (II). MODELIAVIMO REZULTATAI

V. DAGILIS
Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: Vytautas.Dagilis@ktu.lt

L. VAITKUS

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: Liutauras.Vaitkus@ktu.lt

D. KIREJCHICK

UAB “Atlant”, Nakonechnikov 50, 225320 Baranoviči, Baltarusijos Respublika, el.p.: bsz@atlant.belpak.brest.by

R e z i u m ė

Kulisinio komresoriaus modelis panaudotas skaičiuojant judančių mechanizmo dalių dinamiką, reakcijas, trinties jėgas ir neišsvertas inercijos jėgas. Modeliavimo rezultatai palyginti su pamatuotomis sukimosi greičio reikšmėmis, matuotos ir skaičiuotos reikšmės gerai sutapo. Modelis naudojamas analizuojant, kaip kompresoriaus darbą įtakoja įvairūs jo parametrai, tokie kaip stūmoklio eigos ir diametro santykis, stūmoklio ekscentricitetas, cilidro tūris. Bandymas optimizuoti kompresoriaus parametrus remiantis minimalių mechaninių nuostolių kriterijumi nedavė norimų rezultatų. Bendrai kompresoriaus optimizacijai turi būti sukurtas modelis, tiksliau charakterizuojantis kompresoriaus termodinaminius procesus.

 Pilnas tekstas
Full text


BĖGIO DEFORMACIJA SUKELTOS TRINTIES VERTINIMAS ELEKTROMAGNETINĖJE ŠAUDYKLĖJE: SKAITINIAI TYRIMAI

L. TUMONIS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: tumonis.l@centras.lt

R. KAČIANAUSKAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.:
rkac@fm.vtu.lt
A. KAČENIAUSKAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.:
arnka@fm.vtu.lt

R e z i u m ė

Baigtinių elementų metodu tirta elektromagnetinės šaudyklės, veikiamos tolygiai greitėjančia apkrova, bėgio dinamika ir trintį lemiantys rodikliai. Sviedinio ir bėgio kontaktas nagrinėjamas supaprastintai, pakeičiant sviedinio poveikį žinoma judančia apkrova. Judančios apkrovos sukeltam trinties padidėjimui vertinti pasiūlytas bematis trinties rodiklis, kurį lemia kontaktinio paviršiaus normaliniai poslinkiai.

 Pilnas tekstas
Full text


DAUGIAPAKOPIŲ PANARDINAMŲJŲ IŠCENTRINIŲ SIURBLIŲ LEISTINŲJŲ NUOKRYPIŲ PROJEKTAVIMAS

K. RAGU
PSG technologijos kolegija, Coimbatore -641 004, TamilNadu valstija, Indija, el.p.: raguperumal@hotmail.com

P.V. MOHANRAM

PSG technologijos kolegija, Coimbatore -641 004, TamilNadu valstija, Indija, el.p.: pvmohanram@yahoo.co.uk

R e z i u m ė

Daugiapakopių išcentrinių siurblių ašinio tarpelio tarp rotoriaus ir jo korpuso kitimas priklauso nuo matmenų grandinės. Surenkant gaminį ašinis tarpelis keičiasi dėl movos jungiančios variklį su siurblio pomazgiais. Atlikus visapusišką analizę šioje pramonės šakoje, nustatyta, kad movos ilgio standartizuoti negalima. Siurblio pomazgių leistinųjų nuokrypių analizė buvo atlikta siekiant nustatyti reikiamo movos ilgio pokyčio priežastis. Buvo nustatyta, kad n pakopiame siurblyje gali būti n skaičius leidžiamųjų nuokrypių grandinių. Kadangi leistinųjų surinkimo nuokrypių dydis surinkime turi būti nustatytas blogiausiam atvejui, analizei buvo pasirinktas variantas, kai surinkimas sąlygoja didžiausią leistinųjų nuokrypių grandinę. Šiuo metu pramonėje pritaikoma metodologija problemiška tuo požiūriu, kad movos ilgis koreguojamas jau surinkus gaminį. Dėl to galutinė gaminio surinkimo trukmė esti neracionaliai ilga. Šiame straipsnyje siūloma selektyvaus surinkimo koncepcija išsprendžia movos ilgio svyravimo problemas.

 Pilnas tekstas
Full text


Administratorius Romualdas Dundulis
Telefonas (+370 37) 300425, faksas (+370-37) 323461, elektroninis paštas Romualdas.Dundulis@ktu.lt

 

Atnaujinta 2011.06.27
Taip pat
Akademinė informacijos sistema
Publikacijų duomenų bazė

Fakultetai
Institutai
Centrai
Leidykla

Kontaktai
Mokslo tarnyba
Tarptautinių ryšių skyrius